من یک فرشته ام

من فرشته بودم
این را دیگران گفتند
میگفتند از چشمهایم پیداست

زمانه بالهایم را شکست
گفتم خدایا دلم نشکند

روحم فسرده شد
درقفس تن ، اسیر ورنجور شدم

مردم زمانه پاهایم را درخاک کردند
گفتند باید ریشه کنی
و من به خاک عااااادت نداشتم
ومن به خاک عااااادت نمیکنم.......

 

* تقدیم به عزیزی همچو برادرانم

 

س.میم

/ 0 نظر / 9 بازدید