نمي دانم سايه سار چگونه بايد بي تو زندگي را سركنم

چون بطري بي دري شده ام

كه هركسي دري را روي سرم مي آزمايد

ومن تنها در اين كش وقوسها

در اين فشار ها ولق زدن ها  درگيرودارم

مي ترسم اين تركهايي كه برداشته ام

آخر كار دستمان بدهد.

نمي داني!!!!!!! نمي بيني!!!!!!!!!

من له شده ام.....................

 

/ 2 نظر / 6 بازدید