آخه مي گن هركسي يه ستاره تو آسمون داره.

توي ماشينم، ستاره هاي كوچلويي رو مي بينم كه دوري ومسافت زياد توشون تاثير گذار نبودن. هرلحظه هزاران چشم به اونها مي نگرند وهزارباره  براي چشمها  چشمك مي زنند

نه در آسمان اوج گرفته اند كه فخر بفروشند و نه در زمين  كه منت بگذارند و نور به خاكي ها بفروشند.

نمي دانم اينها هم در آسمان ستاره اي براي خود دارند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يا در آرزوي  انگشت اشاره ايي هستند كه به سويشان دراز شود وبرق اميدي دردلشان روشن گردد.

 -هرگز آرزو نكرده ام ستاره ايي در آسمان شوم-

....

ديگر رسيده ام  بايد پياده شوم

خداحافظ سقف اتوبوس، آسمان پرستاره. خداحافظ ستاره هاي رنگي. 

 خداحافظ.............

/ 0 نظر / 3 بازدید