خوب يا بد

            انتخابش بايد كرد

خواب يا بيدار

            اتفاقش بايد خواند

دير يا زود

            باورش بايد كرد

دور يا نزديك

           راهش مي تواني خواند

 بايد ديد

بايد گفت

بايد رفت

/ 1 نظر / 6 بازدید