قرارمان باشد سرهمان 4راه

هركس زودتر آمد

سُك سُك كند

 

 £وباز تو چشم گذاشتي

وتو بازبايد چشم بگذاري

چندباره نوبت توست

و........

 

 £و اين گونه شد كه تو گرگ شدي

و من نمي دانم هنوز يك بره ام آيا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

/ 1 نظر / 4 بازدید