هنوز بيدارم

وتنها نام كس ِ كسانم را صدا مي زنم

سمانه، بابا ، علي، محمد

مهدي

و نام تو

خدا نگهدارت باشد

كاش دوباره بيايي وتنها يك نظر ببينمت.

تنها يك نگاه

  

* آخ اگر بداني كه چقدر دلم برايت تنگ شده، اي عزيز تر از جانم

                                 حيف كه در اين دنيا وقت است كه تنگ است.

                                          -  مادر-

 

/ 0 نظر / 3 بازدید