نيمه شعبان   

هرشب به اميد ديدارت

هنوز خورشيد غروب نكرده مي خوابم

شب تا سپيده دم در انتظار مي مانم

تا شايد طلوع كني و تو را ببينم

........................ شايد،     اي فروغ دل

لینک
۱۳۸٦/٦/۱٥ - س.م