رفیق; به چهلمش برس   

سلام

نیومدم بشمرم روزهای از دست رفته ام رو

نیومدم که ببینم چند وقت اینجا نبودم

نیومده بودم که بمونم

اومده بودم مرور کنم خاطراتم رو

ولی ناخود آگاه دستمال به دست گرفتم و دارم گردگیری می کنم

نمیدونم

شاید به خاطر جمله ایی بود که امروز خوندم

" هر سی و نه روز یه بار سراغ رفیقت رو بگیر 

که اگه مرده بود ، به چهلمش برسی"

شاید باشم ...

لینک
۱۳٩٦/٥/۱٤ - س.م