چه آدمایی هستیم به خدا! 

وقـتـی تـوی خــونـه فــیـلم مـی بـیـنـیم ،تمام که شد و بـه تـیتـراژ که رسـید دسـتـگاه رو خـامــوش مــی کـنـیـم

یـا اگــه تـوی ســیـنما بـاشــیم ســالـن رو تــرک مـی کــنـیم .

 

تـوی زنــدگـیـمون هـم هـیـچ وقــت کــســانی کــه زحــمـت هـای اصــلـی رو بــرای مــا می کشن نـمی بـیـنیم ،

ما فـــقـط عادت کردیم و دوست داریم کــســانـی رو بـبـینـیم کــه بــرامـون نـقـش بــازی مـی کـنن!!

لینک
۱۳٩۱/۱/٢٩ - س.م