دیروز چه کسی بودیم

امروز چه کسی هستیم

فردا چه کسی خواهیم شد

-       گذشته، حال، ...........آینده

       فرقی نمی کند

-       اصلمان یکی ست

-       تنها اتیکت روی سینه مان است که تغییر می کند

لینک
۱۳۸٦/۱۱/۱٤ - س.م