خوب يا بد

            انتخابش بايد كرد

خواب يا بيدار

            اتفاقش بايد خواند

دير يا زود

            باورش بايد كرد

دور يا نزديك

           راهش مي تواني خواند

 بايد ديد

بايد گفت

بايد رفت

لینک
۱۳۸٥/٦/٢٩ - س.م

       

هنوز بيدارم

وتنها نام كس ِ كسانم را صدا مي زنم

سمانه، بابا ، علي، محمد

مهدي

و نام تو

خدا نگهدارت باشد

كاش دوباره بيايي وتنها يك نظر ببينمت.

تنها يك نگاه

  

* آخ اگر بداني كه چقدر دلم برايت تنگ شده، اي عزيز تر از جانم

                                 حيف كه در اين دنيا وقت است كه تنگ است.

                                          -  مادر-

 

لینک
۱۳۸٥/٦/٢۸ - س.م

   سلام   

امان از آغاز كي چيزي نيست جز پايان برهرچيز وسرآغازيست بر همه چيز

لینک
۱۳۸٥/٦/۱٢ - س.م